Do 2.5. je e-shop v omezeném provozu z důvodu dovolené. Všechny Vaše objednávky vyřídíme po návratu.

Zavřít

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Úvodní ustanovení

 1. Tímto reklamačním řádem informuje e-shop Faremní technika zákazníka - spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době (dále také jen „reklamace“).

 2. Prodávajícím se v tomto reklamačním řádu rozumí provozovatel e-shopu Faremní technika, podnikatel Tomáš Toběrný, IČ: 88521931 se sídlem Velké Albrechtice 95, 742 91 Velké Albrechtice.

 3. Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění a nevztahuje se na kupní smlouvy uzavřené s podnikateli.

 4. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu Faremní technika.

II. Práva kupujícího z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že:

  • má vlastnosti, které si strany ujednaly, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží;

  • se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

  • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

  • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 2. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 3. Má-li věc vadu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 4. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 6. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

 7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 8. Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo

  • vyplývá-li to z povahy věci.

III. Místo uplatnění reklamace

 1. Reklamace se uplatňuje na adrese sídla prodávajícího, nebude-li dohodnuto jinak.

 2. Reklamované zboží se zasílá běžným balíkem na adresu prodávajícího. Prodávající upozorňuje, že dobírky nejsou přebírány.

 3. Pokud kupující bude požadovat po prodávajícím posouzení reklamované vady na jiném místě, než je provozovna prodávajícího, nahradí prodávajícímu výdaje spojené s cestováním do určeného místa a zpět.

IV. Podmínky a forma uplatnění reklamace

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupené věci v době 24 měsíců od převzetí.

 2. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že věc bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 3. Zjistí-li kupující vadu zboží, musí tuto skutečnost sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu a obrátit se přímo na prodávajícího. Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

 4. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda odpovídá objednávce a v případě, že nevyhovuje, nebo nesplňuje požadavky, může zboží prodávajícímu vrátit ve lhůtě do 14 dnů od převzetí.

 5. Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, a to nejlépe předložením daňového dokladu, jeho kopie či jiným vhodným způsobem.

 6. Pro uplatnění reklamace je kupující povinen předat prodávajícímu reklamované zboží.

 7. Uplatnění reklamace je písemně zaznamenáno v reklamačním protokolu.

IV. Lhůta k vyřízení reklamace

 1. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

 2. Vyřízení reklamace bude kupující informován prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedl v reklamačním protokolu.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.3.2019